Ερευνητικά Έργα

Ενδεικτική λίστα έργων στα οποία συμμετείχα ως ερευνητής:

 • H2020 «Fostering Innovation and Creativity in Europe through Public Administration Modernization towards Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data» (OpenGovIntelligence).
 • Erasmus+ «Augmenting Social talk» (#ask).
 • Erasmus+ «ODEdu-Innovative Open Data Education and Training based on PBL and Learning Analytics» (ODEdu).
 • Erasmus+ «Integrating Learning Analytics and Semantics in Problem Based Learning» (PBL3).
 • FP7 ICT “Publishing and Enriching Linked Open Statistical Data for the Development of Data Analytics and Enhanced Visualization Services” (OpenCube).
 • FP7 SME “An open linked data platform for semantically-interconnected online, social media leveraging the corporate brand and market sector reputation analysis and response optimization services” (Linked2Media) .
 • FP7 ICT “Building a global multidisciplinary digital governance and policy modeling research and practice community” (eGovPoliNet) .
 • EC ICT Policy Support Programme (ICT-PSP) Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) project “Rural Inclusion” (http://www.rural-inclusion.eu/)
 • EC Lifelong Learning Programme (LLP) ICT Transversal project: “Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web2.0 Technologies: EATrain2”
 • EC FP7 ICT Coordination Action project “Building a global multidisciplinary digital governance and policy modeling research and practice community” (eGovPoliNet) (http://www.policy-community.eu/).
 • FP6 ICT Network of Excellence (NoE) project “The Democracy Network” (Demo-Net)
 • eParticipation Preparatory Action project: “Welcoming Visual Argumentation in Europe” (WAVE)
 • FP6 IST project: “A life-event oriented framework and platform for one-stop government” (OneStopGov)
 • FP6 IST project “Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology (LD_Cast)
 • FP6 IST project “Ontology-enabled e-Gov Service Configuration” (OntoGov).
 • FP5 IST project: “Facilitating Co-operation amongst European Public Administration employees through a Unitary European Network Architecture and the use of Interoperable Middleware Components” (EU-Publi.com)
 • FP5 IST project “A Governmental Knowledge-based Platform for Public Sector Online Services” (SmartGov)
 • FP5 IST project “An Integrated Platform for Realising Online One-Stop Government” (eGOV)
 • FP5 IST project “European Cities Platform for Online Transaction Services” (EURO-CITI)

Ενδεικτική λίστα έργων στα οποία συμμετείχα ως αξιολογητής:

 • Αξιολογητής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερευνητικά έργα του FP7 και Horizon2020 (ethics reviewer).
 • Αξιολογητής της ΕΕ του FP6 IST Integrated Project SAFIR.
 • Αξιολογητής της ΓΓΕΤ έργου στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασία.

Ενδεικτική λίστα μελετών στις οποίες συμμετείχα ως ερευνητής/ εμπειρογνώμονας:

 • EU/ eGov Unit project “Study and supply of services on the development of eParticipation in the EU”.
 • Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας “Η χρήση των ΤΠΕ στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ”.
 • EU MODINIS programme (στα πλαίσια της eEurope Initiative) “Study on Interoperability at Local and Regional level”.
 • Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ: “ Χαρτογράφηση επιλεγμένων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης και Στρατηγική πληροφορικής (Θεσμική διαλειτουργικότητα)”.

Ενδεικτική λίστα έργων πρωτυποποίησης στα οποία συμμετείχα ως

εμπειρογνώμονας:

 • Μέλος της ομάδας European Committee of Standardization (CEN) project on eGovernment metadata “Further development, guidance and promotion related to the EU e-government Metadata Framework”. Κύριος συγγραφέας των δύο CWAs.
 • Μέλος της ομάδας European Committee of Standardization (CEN) project on eGovernment metadata “A Dublin Core eGovernment profile and model”. Κύριος συγγραφέας των δύο CWAs.