Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου είναι στους τομείς των Πληροφοριακών συστημάτων και η-διακυβέρνησης. Ακολουθούν ενδεικτικοί τομείς:

Η-Διακυβέρνηση (eGovernment)

 • Η-Διακυβέρνηση μιας στάσης (one-stop government)
 • Μοντέλα, Αρχιτεκτονικές, Συστήματα και Τεχνολογίες Η-Διακυβέρνησης
 • Διαλειτουργικότητα Η-Διακυβέρνησης και η αρχή once-only
 • Χρήση Τεχνολογιών Web 2.0, Κοινωνικών μέσων και Σημασιολογικού Ιστού στην Η-Διακυβέρνηση
 • Μοντέλα Παροχής Δημοσίων Υπηρεσιών
 • Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές

Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα – ΑΚΔ (Open Government Data)

 • Τεχνολογίες Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων (Linked Open Data)
 • Επιχειρηματικές διαδικασίες ΑΚΔ
 • Πολυδιάστατα Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα

H-Συμμετοχή (eParticipation)

 • Χάρτες Οπτικοποίησης Επιχειρημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα πολιτικών συζητήσεων
 • Χρήση Κοινωνικών Μέσων από Κόμματα και Πολιτικούς
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Η-Συμμετοχής

Η-Μάθηση (eLearning)

 • Technology-enhanced Problem-based learning
 • Αναλυτική Μάθησης (Learning Analytics)
 • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η-Υγεία (eHealth)

 • Ιατρικός Φάκελος Ασθενή
 • Διασύνδεση Ιατρικών Δεδομένων

Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (Linked Open Data)

 • Εφαρμογή των ΣΑΔ σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιοχές

Θέματα Ηθικής (ethics) στα Πληροφοριακά Συστήματα

 • Θέματα ηθικής και νέες τεχνολογίες

Εάν σας ενδιαφέρει μια συνεργασία ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.