Αξιολογητής

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

 • Πρόσκληση για αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων από το National Science Foundation (NSF) των ΗΠΑ.
 • Εθελοντική εργασία ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στη διαδικασία αξιολόγησης της Πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» για το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).
 • Πρόσκληση για αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ:

 • Πρόσκληση για αξιολόγηση ερευνητών από το National Research Foundation (NRF) της Ν. Αφρικής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

Ενδεικτική λίστα περιοδικών στα οποία έχω διατελέσει αξιολογητής:

 1. European Journal of Information Systems (Special Issue: Information Systems Research, Education and Policy in the Mediterranean Region)
 2. Communications of the Association for Information Systems
 3. Computer (Special Issue 2014: e-Government Interoperability)
 4. ΙEEE Intelligent Systems (Special Issue 2011: Linked Open Government Data; Special Issue 2009: Transforming E-government & E-participation)
 5. Government Information Quarterly (GIQ)
 6. New Media and Society
 7. Future Internet
 8. Information Polity (Special Issue 2014: Smart Governement, Citizen Participation, and Open Data; Special Issue 2009: Social Networks: Making Connections between Citizens, Data & Government)
 9. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments (IJSMILE)
 10. International Journal of Public Sector Management
 11. International Journal of Electronic Governance (IJEG)
 12. The Information Society Journal
 13. International Journal of E-Democracy (IJED) (Special Issue: E-Government for Small and Medium sized Enterprises (SMEs) in Rural Areas)
 14. International Journal of E-government