Διδασκαλία εκτός ΠαΜακ

Σε διάφορες χρονικές περιόδους έχω διδάξει στα παρακάτω:

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • Θεματική Ενότητα (ισοδύναμη με 3 μαθήματα): ΠΛΣ61Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

MSc programme in ICT Systems, Διεθνές Πανεπιστήμιο

Μάθημα: Advanced Information Systems: Design, Development and Maintenance (συνδιδασκαλία)

Master in e-Governance, EPFL, Switzerland

 • Μάθημα: Data management – semantics in eGovernment

Σεμινάρια

 • ΕΚΔΔ, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.
  Θέματα: η-Διακυβέρνηση και Πολίτες, Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών
 • ΠΑΚΕ, Θεσσαλονίκη.
  Θέμα: Χρήση των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Έργο DERN, Πρόγραμμα Ανθρώπινα Δίκτυα, ΓΓΕΤ.
  Θέματα: Ερευνητικές Μέθοδοι; Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές, Διαχείριση Έργων κλπ.